Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

aktualizované 10.04.2013
Nasledujúci dokument, prezentovaný na seminári pred pedagogickou i odbornou verejnosťou, vypracovala expertná skupina pod vedením garantky projektovej aktivity 1.1. Doc. Alici Petrasovej, PhD. Má byť podkladom a východiskom pre vytvorenie konkrétnych tém a zameraní obsahov programov kontinuálneho vzdelávania. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na tento odkaz