Experti počas prípravnej fázy projektu zameranom na celodenný výchovný systém navštívili 9 európskych krajín

Zahraničné pracovné cesty sa konali od novembra 2011 do marca 2012 a zúčastnilo sa na nich spolu 50 expertov, ktorí pripravovali pedagogický model celodenného výchovného systému na základných školách.

Cieľom týchto pracovných ciest bolo oboznámiť sa s modelom celodenného výchovného systému v Európe, získavať a vymieňať si skúsenosti s realizáciou modelu CVS a zabezpečiť zahraničné materiály a podklady k CVS. Zahraničné pracovné cesty mali medzinárodný aspekt a boli hlavným nástrojom na získavanie a prenos skúseností, podporovali princíp nadnárodnosti a slúžili k výmene skúseností a diskusii so zahraničnými partnermi.


Experti navštívili partnerské organizácie v Bulharsku, v Turecku, v Rumunsku, na Ukrajine, v Maďarsku, v Belgicku, vo Veľkej Británii, v Nemecku a dvakrát boli v Českej republike.


Partnerskou organizáciou v Rumunsku bola nadácia Ruhama, ktorá realizuje projekty zamerané na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít v oblasti Bihor. Skupina expertov navštívila školy v Oşorhei a Lugaşu De Jos, na ktorých vykonávajú rôzne aktivity podporujúce vzdelávanie žiakov z MRK, letné škôlky pre deti, programy pre primárne a sekundárne vzdelávanie a venujú sa práci s rodičmi a tútormi. Pozitívnymi skúsenosťami z tejto pracovnej cesty bolo niekoľko zaujímavých zistení. V týchto lokalitách venujú časť svojej práce individuálnemu doučovaniu žiakov; v každom ročníku ZŠ majú asistenta učiteľa; rodiny žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dostávajú poukážky v hodnote 200€ na zakúpenie počítača a nadácia Ruhama úspešne implementuje osvedčené programy ako sú Škola po škole a Škola pre rodičov.


V bulharskej Sofii nám s organizáciou pomohla organizácia Step by step tvoriaca projekty zamerané na rozvoj MRK, deti so zdravotným postihnutím a deti v sociálnej izolácii. Zameriava sa na inkluzívne vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl, vzdelávacie technológie, inovačné metódy, organizáciu vzdelávania, tvorbu a šírenie metodickej literatúry. Na základnej škole Louis Pasteur School zaujali expertov tieto pozitíva: povinná školská dochádzka pre deti od 5 rokov priamo na základnej škole; pestrá ponuka záujmových útvarov – tanečné a spevácke súbory; prepojenie ZŠ so SŠ a výber profesie a začleňovanie detí z MRK do tried v max. počte 6 pre efektívnejšiu edukáciu.


V Turecku navštívili experti základné školy v meste Şanliurfa, internátne školy v Harrane a Suruçu a univerzitu v Harrane. Partnerskou organizáciou bolo Oblastné riaditeľstvo pre národné vzdelávanie, ktoré spolupracuje so školami pri strategickom plánovaní, pri tvorbe kurikula a plánov, venujú sa poradenstvu a podporujú školy pri zapojení sa do národných a medzinárodných projektov. V Turecku kladú veľký dôraz na rovnaký prístup k žiakom na občianskom princípe; pre žiakov z chudobných regiónov zabezpečujú bezplatnú prepravu školským autobusom, bezplatné stravovanie a bezplatné poskytnutie učebníc a uniformy; zaujímavou motiváciou pre dokončenie povinnej školskej dochádzky je získanie vodičského oprávnenia.


Cestu v Užhorode na Ukrajine pomohol zorganizovať Generálny konzulát SR v Užhorode a Centrum národnostných menšín v Zakarpatskej oblasti, ktoré sa venuje vzdelávaniu národnostných menšín vrátane rómskych menšín a spolupracujú s centrami rozvoja rómskych detí (spoločne s OSF). Navštívenou lokalitou bola obec Seredné, kde sa experti stretli s bezplatným stravovaním pre všetkých žiakov 1. stupňa a pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.stupni a od septembra 2012 majú zo zákona na Ukrajine zavedené povinné predprimárne vzdelávanie.


V Českej republike sa uskutočnili s časovým odstupom dve cesty. Jedna sa konala v Brne a druhá v Prahe. V Brne okrem partnerskej organizácie, ktorou bola MŠ a ZŠ Brno navštívili experti aj Rómske stredisko Drom a Ratolest, ktoré sa zameriavajú na sociálne služby, pomoc v životných situáciách komunite zo SZP, dobrovoľníctvo a integráciu do spoločnosti. ZŠ a MŠ Brno zasa využíva projekty inkluzívneho vzdelávania žiakov, majú program celodennej starostlivosti s cieľom inkluzívnej komunitnej multikultúrnej školy. Celodenný program na tejto základnej škole tvorí edukatívne stimulačné skupiny, krúžky pre MŠ, prípravné triedy pre 2. stupeň, doučovanie pre 1. stupeň, príprava na prijímacie skúšky, centrum aktivít. Súčasťou školy je školský klub, školská družina a školské poradenské pracovisko. Kurz na získanie základného vzdelania, v každej triede je okrem učiteľa aj asistent.


V Prahe sa cesta konala na základnej škole na Grafickej ulici v Smíchove, ktorá je otvorenou školou s celodenným výchovným systémom. Venujú sa podporným výchovným a špecializovaným aktivitám v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, vedú kurzy na dokončenie základného vzdelania, venujú sa neformálnemu vzdelávaniu popoludní v komunitnom centre Prádelna. Okrem školy sa experti pozreli aj na fungovanie Domu národnostných menšín a do organizácií Slovo 21 a Romea. Pozitívami v Prahe boli najmä spolupráca školy s mimovládnymi organizáciami, otvorenosť školy, zamestnávanie rómskeho mentora a rómskeho lídra; pedagogicko-psychologické poradenstvo na škole a neformálne vzdelávanie – zameranie: umelecké smery.


V belgických mestách Eynatten a Eupen nám s prípravou pracovnej cesty pomohla organizácia Jugendtreff inside, kde sa venujú klubom mládeže a letným táborom, ako aj integrácii detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Experti v Belgicku navštívili niekoľko inštitúcií okrem základnej a strednej školy aj Centrum voľného času, Animačné stredisko, Centrum kompetencií, Centrum pre podpornú pedagogiku, Ministerstvo pre nemecké spoločenstvo Belgicka. V Belgicku majú veľmi dobre vypracovaný koncept podpornej pedagogiky a koncept celodennej starostlivosti, kde vzájomne spolupracuje škola s mimovládnymi a súkromnými inštitúciami; osvedčilo sa im aj viaczdrojové financovanie a príprava na vyučovanie žiakov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorými sú študenti SŠ a VŠ v animačných centrách.


Rómsky vzdelávací fond REF, ktorý podporuje vzdelávanie žiakov z MRK a vytvára medzinárodné projekty na rozvoj ich predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania, pomohol zorganizovať ďalšiu pracovnú cestu v Maďarsku a to v mestách Budapešť a Ács. V Maďarsku je povinné zaškolenie detí vo veku od 3 do 18 rokov dané legislatívne, na školách prebieha celodenná organizácia vyučovania – striedajú sa hodiny vyžadujúce maximálne sústredenie s hodinami voliteľnými, v dvojhodinovom intervale. Podpora CVS je v Maďarsku daná školským zákonom z januára 2012.


Základná škola Amaro Kher v Kolíne nad Rýnom v Nemecku je celodenným zariadením, ktoré je projektom školy pre rómske deti utečencov. Ich hlavnými aktivitami sú celodenná výchovno-vzdelávacia činnosť a spolupráca s komunitou. Na tejto základnej škole sa aktívne venujú výučbe rómskeho jazyka, práce organizujú v malých skupinkách a majú individuálny prístup k jednotlivcom, venujú sa komplexne celodennej starostlivosti a práci s rodinou.


Posledná zahraničná pracovná cesta sa konala v hlavnom meste Veľkej Británie v Londýne a pomohla nám ju zabezpečiť organizácia Pupil Parent Partnership. Experti tu navštívili Komunitné centrum a komunitnú školu sv. Juraja a Vzdelávacie centrum, ktoré sa venuje odbornej príprave na povolanie, aktivitám a programom zameraným na celkový osobnostný rozvoj žiaka a inkluzívne vzdelávanie a práci s ohrozenou mládežou. Pozitívne skúsenosti, ktoré experti vyzdvihli po návrate z Londýna bola najmä spomínaná práca s problémovou mládežou, rodinou a komunitou špecifickými formami výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom mentorov; ďalej špeciálna príprava a školenie pre PZ a OZ pre prácu s ohrozenou mládežou a Poskytovanie kurzov na prípravu na ďalšie vzdelávanie alebo zamestnanie.