Končí sa prípravná fáza národného projektu, od septembra štartuje na školách

V mesiaci júl sa podarilo projektovej kancelárii dosiahnuť prvú métu pri implementácii národného projektu a podpísať zmluvy s plánovanými 200 základnými školami. Tie sa mohli prihlásiť o zapojenie do národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ od októbra minulého roku. Projekt je hradený z Európskeho sociálneho fondu a jeho ťažisková časť bude trvať dva školské roky - 2012/2013 a 2013/2014.

Školy, ktoré spĺňali podmienky a mali minimálne 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevuje dokopy 45 084 žiakov, z toho 22 006 žiakov, teda takmer polovica z celkového počtu, sú práve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zo základných škôl všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského. Všetci títo žiaci sa budú priamo alebo nepriamo zapájať do aktivít projektu, ktoré formou záujmových útvarov a oddelení celodenného výchovného systému majú podporiť ich inkluzívne vzdelávanie. Počas trvania projektu bude 2700 pedagogických zamestnancov, z toho 200 riaditeľov základných škôl a 2500 učiteľov a vedúcich záujmových útvarov spolupracovať pri implementácii celodenného výchovného systému. V popoludňajšom čase budú na základe dohody o pracovnej činnosti viesť na školách záujmové útvary. Hlavná projektová kancelária má zároveň vytvorenú databázu asistentov učiteľa. Školy, ktoré nemajú k dispozícii asistentov, môžu požiadať kanceláriu národného projektu o pomoc pri ich výbere. Každá základná škola zamestná na dva roky dvoch pedagogických asistentov učiteľa, ktorým bude hradená mzda z národného projektu. Každá škola má zároveň prideleného konzultanta napomáhajúceho úspešnému zavedeniu CVS.

Dôležitou súčasťou projektu, zameraného na Celodenný výchovný systém, bude aj vytvorenie 1000 učebných zdrojov. Do konca školského roka by ich mali vytvoriť pedagogickí a odborní zamestnanci škôl zapojení v projekte.

Projektová kancelária v súčasnosti čaká na schválenie akreditácie pre 7 programov kontinuálneho vzdelávania (dva inovačné a päť aktualizačných) a pripravuje sa na ďalšie aktivity súvisiace s úspešným naštartovaním projektu na základných školách v novom školskom roku.