Oznamy a novinky pre školy

Táto sekcia je rozdelená do nasledujúcich troch častí:

Riaditelia
Učitelia
Pedagogickí asistenti
Podporný administratívny personál (ekonómovia)


Monitoring projektu


Stránky monitoringu so zoznamom vašich žiakov so SZP ako aj pracovnými výkazmi pre učiteľov nájdete na adrese http://monitoring.eduk.sk


Oznamy pre školy:


Informácia k opätovnému uzatvoreniu pracovného pomeru pedagogických asistentov

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

na základe viacerých telefonických a osobných otázok k opätovnému uzatvoreniu pracovného pomeru na dobu určitú pedagogických asistentov si dovoľujeme poskytnúť toto vysvetlenie:

Pri opätovnom uzatváraní pracovných zmlúv na dobu určitú medzi ZŠ zapojených do projektu MRK I a pedagogickými asistentmi učiteľa od 1.9.2014 do 31.1.2015, ak ZŠ chce prijať tých istých pedagogických asistentov, ktorí už mali uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2012 do 30.6.2014
o d p o r ú č a m e
použiť § 48, ods. 4), písm. b) Zákonníka práce, ktorý musí byť uvedený v ich pracovnej zmluve.

Poznámka:
Zákonník práce
§ 48 - Pracovný pomer na určitú dobu
ods. 4) - Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
písm. b) - vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku


Novinka - možnosť hlásenia sa na vzdelávanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si vám oznámiť, že od 2. januára 2013 je možné predbežne sa prihlasovať na štyri akreditované programy kontinuálneho vzdelávania:
1. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii
/aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 13/

2. Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít
/inovačné vzdelávanie, počet kreditov:25/

3. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
/inovačné vzdelávanie, počet kreditov: 25/

4. Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese
/aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 15/

Anotácie k programom nájdete na: http://web.eduk.sk/?q=node/42

Prihlášky vyplňte elektronicky prostredníctvom stránok http://prihlasky.eduk.sk . Po vyplnení prihlášky si prosím výsledné tlačivo vytlačte, podpíšte a potvrdené riaditeľom vašej školy pošlite poštou na našu adresu:

Metodicko-pedagogické centrum
Hlavná projektová kancelária NP
Levočská 11
080 01 Prešov


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v súvislosti so zmenou príručky pre prijímateľa si Vás dovoľujeme informovať, že redukujeme počet zasielaných výkazov a podpornej dokumentácie.

PV – 1x
KMV – 1x
Podporná dokumentácia (záznam o práci v záujmovom útvare) 1x.

Týka sa to už pracovných výkazov zasielaných za obdobie 02/13. Pri podkladoch v súvislosti s refundáciou miezd pedagogických asistentov ostáva počet dokladov nezmenený!

Prosíme Vás, aby ste nám nezabudli zaslať čo najskôr 1x kompletný záznam o práci v záujmovom útvare, pre potreby monitoringu – za obdobie 09/2012 – 02/2013 – je ho potrebné priložiť k monitorovacej správe – zasielate 1x za pol roka.

Ďakujeme za spoluprácu.


Zmena rozpočtu

V súvislosti so zmenou odvodového zaťaženia dohôd o pracovnej činnosti vám oznamujeme, že Metodicko-pedagogické centrum pripravuje zmenu rozpočtu tak, aby sa nezmenila čistá mzda pedagogických zamestnancov, ktorí vedú záujmové útvary na pozícii odborný personál implementácie CVS. Zmeny rozpočtu a takisto dodatky k dohodám o pracovnej činnosti budú po konzultácii s Riadiacim orgánom aktuálne v januári 2013.


Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom roku.


Ešte raz vám želáme krásne a pokojné sviatky, plné radosti a pohody v kruhu vašich blízkych a bezstarostný rok 2013!


Ing. Eva Kaduková
Manažérka projektu


Poberanie dôchodku

Vážený/ná p. riaditeľ/ka,

týmto Vás chceme požiadať o nahlásenie tých zamestnancov zapojených do projektu „MRK“, ktorí súčasne popri pracovnom pomere poberajú aj akýkoľvek druh dôchodku v zmysle legislatívnych zmien v odvodovej povinnosti zamestnancov. Mená zamestnancov a druh poberaného dôchodku, tých zamestnancov kt. dôchodok poberajú, prosím nahláste svojim prideleným administrátorom v projektových kanceláriách do 21.12. 2012.

S pozdravom,
Ing. Peter Jarošinec
Hlavný finančný manažér


Zdravotné poistenie


V súvislosti s nastávajúcimi zmenami v odvodovej povinnosti vo vzťahu k dohodám o pracovnej činnosti Vás žiadame o doplnenie údajov týkajúcich sa zdravotného poistenia Vašich zamestnancov zapojených do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". Požadované údaje – identifikovanú zdravotnú poisťovňu, prosím,doplňte do tabuľky, ktorú Vám zašle pridelený administratívny zamestnanec najneskôr do 18.12.2012. Ďakujeme.

Upozornenie !

Dovoľujeme si upozorniť riaditeľov a pedagogických zamestnancov škôl, že počet hodín za december 2012, ktorý nám nahlásili k viazaniu mzdových prostriedkov do depozitu je záväzný. Prípadný štrajk ZŠ by sa nemal týkať popoludňajších záujmových aktivít, ktoré realizujú učitelia ZŠ zapojených v projekte ako externí spolupracovníci MPC na projektovej pozícii -odborný personál implementácie CVS.


Zároveň Vám oznamujeme, že výplatný termín za obdobie činnosti október 2012 je ...čítať viac


Usmernenie k predkladaniu výkazov ku koncu kalendárneho roka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
v súlade s finančným ukončovaním kalendárneho roka Vás prosíme v termíne do 30.11. nahlásiť záväzný počet vykazovaných hodín Vašich pedagogických zamestnancov za mesiac november a mesiac december. Termín pre predkladanie pracovných výkazov za november ... čítať viac


Oznam k štrajku

V súvislosti s plánovaným štrajkom pedagogických zamestnancov od 26.11.2012 Vás chceme informovať o skutočnostiach týkajúcich sa vykazovania pracovnej činnosti pre národný projekt (NP).
Počas trvania štrajku si môžu zamestnanci NP na dohodu (koordinátori NP v ZŠ/riaditelia ZŠ, učitelia/vedúci ZÚ, ekonomickí zamestnanci škôl ako podporní administratívni zamestnanci; konzultanti) vykazovať pracovnú činnosť na projekte, keďže štrajk je v súvislosti s hlavným pracovným pomerom.
Vedúci záujmových útvarov môžu počas štrajku viesť záujmový útvar v rámci NP (a vykazovať činnosť na projekte) len v prípade...
Dovoľujeme si upozorniť riaditeľov a pedagogických zamestnancov škôl, že počet hodín za december 2012, ktorý nám nahlásili k viazaniu mzdových prostriedkov do depozitu je záväzný. Prípadný štrajk ZŠ by sa nemal týkať popoludňajších záujmových aktivít, ktoré realizujú učitelia ZŠ zapojených v projekte ako externí spolupracovníci MPC na projektovej pozícii -odborný personál implementácie CVS.
čítať viac