Prínos národného projektu MRK pre vzdelávanie Rómov v Prešovskom kraji

Vzdelávanie je to, čo každý národ potrebuje, ako vodu, vzduch, slnko a chlieb každodenný, bez čoho nie je možný ozajstný ľudský život a duchovný rozvoj národa (F.G.)

Prešovský samosprávny kraj je národnostne veľmi pestrý. Na jeho území okrem majoritního národa žijú aj príslušníci národnostných menšín. Najpočetnejšou národnostnou menšinou v tomto kraji je rómska, ktorá predstavuje priblížne okolo 16,0 % všetkého obyvateľstva kraja. /Atlas romských osád v SR, 2004/. Svojim počtom vysoko prevyšuje ostatné národnostné menšiny v kraji. V demografickej štruktúre rómskeho obyvatelstva najpočetnejšiu skupinu tvoria detí a mládež s ktorými súvisí škola, výchova a vzdelávanie, kvalifikovaná príprava pre život, ako aj všetky vzťahy, súvislosti a tiež problémy s tým spojené. V tejto svislosti pozitívnym faktom je vysoký počet školopovinných detí a pomerne rozvinutá sieť vzdelávacích inštitúcií. Negatívnou stránkou je slabá motivácia najmä sociálne znevýhodnených skupín k získaniu vzdelania, potreba ďalej harmonizovať obsah študijných odborov s potrebami uplatnenia sa na trhu práce, veľa, t. j. viac ako jedna tretina všetkých segregovaných rómskych osád v SR sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, nízka vzdelanostná úroveň týchto skupín, veľmi málo pracovných príležitostí, výrazná chudoba so všetkými prejavmi a dôsledkami, atdˇ.
Čítať celý článok

PhDr. František Godla, regionálny manažer publicity NP MRK