Podporný administratívny personál (ekonómovia)

Pokyny k vypĺňaniu pracovného výkazu

Inštruktáž k vypĺňaniu pracovných a kumulatívnych výkazov
- hlavička je v PV a KV prednastavená, aktualizuje sa len údaj meno a priezvisko (nevypĺňa sa číslo PV, priezvisko v PV pod názvom PV je uvedené veľkými písmenami ako vo vzore),
- súčet hodín pre pracovné činnosti v rámci Vašej pozície ŠF EÚ – je uvedený vo Vašej Dohode o pracovnej činnosti, prosím, prekontrolujte si číslo pozície pre RP Prešov a RP Banská Bystrica, môžete si vykázať len počet hodín uvedený v dohode, právny vzťah - DoPČ
- pracovná činnosť sa uvádza formuláciami, ktoré máte uvedené vo vzorovom pracovnom výkaze a takisto v dohode o pracovnej činnosti
- v rámci projektu kontaktujte prosím svojho prideleného administratívneho zamestnanca v rámci projektovej kancelárie ohľadne informácii k vykazovaniu daných činností
- pri vykazovaní intervalu prac. činnosti nad 4 hodiny je potrebné do intervalu zahrnúť polhodinovú prestávku (napr. na 5 hodín prac. činnosti – interval 16:00-21:30),
- v KMV pri pracovných dňoch si vypĺňajte pracovný čas vo svojom hlavnom pracovnom pomere na svojom pracovisku, najčastejšie je to 7:30-15:30, ale na jednotlivých pracoviskách môžu byť odlišnosti v nastavení prac. času (oficiálny prac. čas, resp. čas podľa dochádzkovej knihy a iné prípady),
- interval prac. času je potrebné navýšiť, ak v pracovných dňoch pracujete pre projekt (alebo iné projekty, ak nie sú súčasťou hlavnej pracovnej činnosti,
- v KMV v poslednom stĺpčeku je potrebné uviesť, či bola v danom mesiaci čerpaná dovolenka (D), vyšetrenie u lekára /alebo práceneschopnosť (P/alebo PN - vtedy nie je možné si vykazovať činnosť na projekte),
- riadiaci orgán kontroluje fond pracovnej doby v hlavnom prac. pomere – preto je dôležité vypĺňať počet odpracovaných hodín (najčastejšie 7,5 hod denne, za sviatok a dovolenku taktiež),
- do KMV je potrebné uvádzať aj vedľajší pracovný pomer (napr. pre iné projekty EÚ),
- dátumy a časy v PV a KMV musia byť v zhode,
Pred vytlačením prosím zašlite PV a KMV v elektronickej podobe administratívnemu zamestnancovi pridelenému pre Vašu školu. Ušetríte si tak čas a náklady spojené s nesprávne zaslaným výkazom a jeho následnou opravou.
- do projektovej kancelárie zasielať len verzie v elektronickej podobe označené ako final
a skontrolované zamestnancom projektovej kancelárie,
- podpíšte výkaz vľavo v časti podpis osoby, nepečiatkujte a nepodpisujte v časti štatutárny orgán prijímateľa – MPC.

Kumulatívny výkaz zašlite vytlačený 2X, pracovný výkaz takisto 2x.

Výkazy zasielajte spolu s výkazmi pedagogických zamestnancov na rovnaké poštové adresy.

Vzory výkazov:

6/2014
MRK_PV_06_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny
MRK_KMV_06_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny

5/2014
MRK_PV_05_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny
MRK_KMV_05_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny

4/2014
MRK_PV_04_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny
MRK_KMV_04_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny

 

3/2014
MRK_PV_03_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny
MRK_KMV_03_14_PRIEZVISKO_vzor ekonóm univerzálny