Prečítajte si o kontinuálnom vzdelávaní

Milí kolegovia, dovoľte nám informovať Vás, o možnosti hlásenia sa na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcich akreditovaných programoch

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov NP MRK

Názov vzdel. programu Typ a počet kreditov Dokumenty a prihláška
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít inovačné vzdelávanie, počet kreditov:25 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
vyhlásenie riaditeľa Vyhlásenie riaditeľa
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít inovačné vzdelávanie, počet kreditov: 25 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít špecializačné vzdelávanie, počet kreditov : 37 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 12 Formát pdf Anotácia
Formát pdfAkreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdfAnotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Profesijný rast a sebarozvoj

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzíveho prostredia

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Zoznam programov na stiahnutie:

Zoznam programov KV

Užitočné kontakty:

Technická podpora: ak máte problém s tlačou, alebo potrebujete opraviť niektorý údaj vo vašej prihláške po tom, ako vám vypršal prístup, kontaktujte ma:
Mgr. Branislav Čupka - e-mail: prihlasky@eduk.sk tel.: 0918 246 591


Administrácia: ak potrebujete zistiť, či vaša prihláška prišla poštou, bola zaevidovaná, alebo predbežný počet uchádzačov vo vzdelávacej skupine programu, na ktorý sa hlásite.

Prešovský kraj: Natália Ferencová, e-mail: natalia.ferencova@mpc-edu.sk tel.: +421 51 381 13 15

Banskobystrický kraj: Mgr. Petra Lužinská, e-mail: petra.luzinska@mpc-edu.sk Mobil 0917 983 992; +421 48 381 11 07


Koordinátori: ak potrebujete vedieť presné dátumy a miesta konania vzdelávacích aktivít. Týka sa iba už vytvorených skupín. Nevieme vám povedať, kedy sa vo vašom okolí otvorí niektorý kurz predtým, ako si vypíšete prihlášku - kurzy sú otvárané priebežne počas celého roku, keď sa v lokalite prihlási dostatočný počet uchádzačov na vytvorenie vzdelávacej skupiny (minimálne 15 ľudí).
Prešovský kraj: PaedDr. Adriana Vlasata, PhD., adriana.timcikova@mpc-edu.sk 0918 246 475

Banskobystrický kraj: Mgr. Martina Siheľská, martina.sihelska@mpc-edu.sk Mobil 0917 983 995; +421 48 381 11 06

Pripomíname, že do vzdelávania sa môžu zapojiť celé kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ zapojených do NP , ale aj iných škôl, ktorých záujemcovia pracujú so žiakmi z MRK. Podľa počtu záujemcov môže prebiehať vzdelávanie aj na konkrétnej škole. Počet frekventantov v jednej skupine je 15-20. Na vzdelávanie programu "Pedagogický asistent v inkluzívnej škole sa môžu prihlásiť iba kvalifikovaní pedagogickí asistenti s min. 6 mesačnou praxou."

Prihlášky vyplňte elektronicky kliknutím na odkaz "prihláška" v zozname akreditovaných progamov. Po vyplnení prihlášky si prosím výsledné tlačivo vytlačte, podpíšte a potvrdené riaditeľom vašej školy pošlite poštou na našu adresu:

adresa na posielanie tlačív prihlášok Metodicko-pedagogické centrum
Hlavná projektová kancelária NP
Kúpeľná 3
080 01 Prešov


O kontinuálnom vzdelávaní

Výchova a vzdelávanie sú v Slovenskej republike založené okrem iného aj na princípoch celoživotného vzdelávania, zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu, vývoja a prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. Pedagogický a odborný zamestnanec má v kontexte s uvedenými princípmi nielen právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj, ale aj povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a jeho regionálne pracoviská ako poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania ponúka uvedené vzdelávacie programy, pričom ďalšie sú v procese schvaľovania Akreditačnou radou Ministerstva školstva SR.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie

Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona) a na overenie kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . až po absolvovaní troch rokov pedagogickej činnosti.

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady psychológa alebo školského psychológa alebo školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga alebo školského špeciálneho pedagóga alebo terénneho špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga alebo sociálneho pedagóga v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorý má aspoň 6 mesiacov odbornej praxe (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.) alebo 3 roky odbornej praxe ak bude ukončovať vzdelávanie overením profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Financovanie vzdelávacieho programu

Vzdelávací program je financovaný z prostriedkov národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Účastníkom vzdelávania bude poskytnuté ubytovanie a stravné v súlade s platnou legislatívou v oblasti cestovných náhrad.

Komentáre

Od kedy sa môže na tieto zverejnené vzdelávacie programy prihlasovať?
Prihlasujú sa učitelia zapojení do projektu?
Môže sa prihlásiť aj riaditeľ?
Ďakujem za skorú odpoveď -
Poliaková

Dobrý deň,
všetky programy KV zverejnené na stránke prostredníctvom anotácií sú od júna 2012 v procese akreditácie. Účastníci vzdelávania sú špecifikovaní v cieľovej skupine, uprednostnení budú pedagogickí zamestnanci ZŠ zapojených v projekte, ale prihlasovať sa budú môcť aj pedagogickí zamestnanci iných škôl, ktorí pracujú so žiakmi z MRK.
Akonáhle získame informácie o akreditácii programov KV, budeme Vás na webovej stránke informovať. Upozorňujeme, že v projekte sú pripravované len aktualizačné a inovačné programy KV pre PZ (ich súčasťou nie je funkčné inovačné a funkčné aktualizačné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve) a v prípravnej fáze aj špecializačný program KV.
S pozdravom
J.Sobotová

Chcem sa opýtať, kedy budú dostupné pracovné výkazy, ......

Tiež sa chceme opýtať, kde nájdeme pracovné výkazy. Dnes je 26.9.2012.Ďakujeme!

dobry den, chcem sa informovat, do vzdelavania sa mozu prihlasit pedagogicki zamestnanci s min. praxou 6 mesiacov alebo 3 roky?

V prípade, že zo školy sa prihlási viac učiteľov, asistevtov na ten istý vzdelávací program, môže sa temto program uskutočniť aj na škole?

Áno, ak sa zo školy prihlási dostatočný počet uchádzačov na vytvorenie kompletnej vzdelávacej skupiny (min. 15), môžeme vzdelávanie uskutočniť aj priamo u Vás na škole

Dobrý deň!
Môžu sa prihlásiť na vzdelávanie aj učitelia našej školy, ktorí nie sú zapojení do projektu MRK?

Dobrý deň Vám prajem! V mene všetkých zamestnancov a účastníkov projektu Vám vyslovujem VĎAKA v mene ZŠ s VJM Marcelová. Projekt je vynikajúci. Má veľký prínos a dúfajme , že v nejakej forme bude mať aj pokračovanie. Vyslovujem poďakovanie tiež každému, kto sa na jej realizácii podieľal a podieľaj teraz. Prajem Vám všetkým trpezlivosť, vytrvalosť a elán do ďalšej práce.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je na úrovni! Nikdy, nikto, lepšie podmienky nezabezpečil. Dúfam, že si to každý bude vážiť! Je to názor pedagogických zamestnancov ZŠ s VJM Marcelová.

V mene pedagógov ZŠ s VJM v Marcelovej Vám vyslovujem vďaku za úspešný priebeh projektu, za koordinovanie a riadenie, pomoc, ochotu a trpezlivosť. Máme za sebou tri roky podľa nás najúspešnejšieho projektu všetkých čias. Poďakovanie Vám patrí aj v mene rodičov a v neposlednom rade žiakov, ktorí mali postarané o zmysluplné využitie voľného času. Bol to vynikajúci projekt. Dúfam, že v budúcnosti ešte budeme spolupracovať v ďalších projektoch. Prajem všetkým zamestnancom RPK v BB a HPK v PO a každému, kto na projekte pracoval veľa úspechov šťastia a zdravia. Dúfam, že sa Vám ešte naskytne aj ďalšia takáto príležitosť. Dobré veci musia mať pokračovanie! Mgr. Róbert Duka, riaditeľ školy