Zoznam základných škôl zapojených do projektu

Zmena - aktualizované 17.10.2012 [12:24]

Aktuálny zoznam zapojených základných škôl v projekte "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" je výsledkom výberu základných škôl v 1. a 2. kole. Za základné kritérium výberu sa stanovil počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý musel predstavovať aspoň 20% z celkového počtu žiakov na škole. Pri výbere škôl sa na základe popisu projektu uprednostňovali plnoorganizované školy. Pri neplnoorganizovaných školách sa do úvahy bral aj celkový počet žiakov na škole a tiež priestorové možnosti pre realizáciu celodenného výchovného systému.

Zoznam základných škôl zapojených do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktoré spĺňajú kritérium aspoň 20% podielu žiakov zo SZP nájdete v tomto
dokumente.